TK Gora   
Arhiv TK Gora
 
Trenutne razmere e-Gora Gorniški oglasi Skala

Pravila TK Gora

Pravila TK Gora Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list R Slovenije 60/95) je ustanovni zbor Turnega kluba Gora dne, 2. decembra 1997 sprejel ter Občni zbor dne 3.12.2002 dopolnil


P R A V I L A
TURNEGA KLUBA GORA


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
Turni klub Gora (v nadaljnem besedilu: klub) je združenje gornikov, ki se ukvarjajo s turnim smučanjem in drugimi oblikami gorništva. Svoje članstvo vključuje in združuje na prostovoljni podlagi.

2. člen
Ime kluba je: Turni klub Gora. Kratica je: TK Gora. Sedež kluba je v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 44.

3. člen
Klub ima lastnosti pravne osebe zasebnega prava s pravicami in obveznostmi, določenimi z Ustavo, zakoni in s temi pravili.

4. člen
Klub ima svoj znak in žig. Znak kluba je okrogle oblike. Na obodu je v modri barvi napis Turni klub Gora in stiliziran lik turnega smučarja. V notranjem polju je oranžen krog, v katerem je črna silhueta planinskega orla z razpetimi krili. Žig kluba je po obliki enak znaku kluba.

5. člen
Klub je član Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških klubov. Klub vsklajuje svoje interese tudi z drugimi klubi, društvi, zvezami društev in klubov, organizacijami in skupnostmi ter se z njimi dogovarja, povezuje in sporazumeva o skupnem delovanju in dejavnostih.

6. člen
Delo kluba je javno. Klub obvešča javnost o svojem delu preko lastnih obvestil ter preko medijev. Obvestila za javnost o klubu in njegovih članih mora potrditi Upravni odbor. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik kluba.

7. člen
Klub predstavlja in zastopa predsednik kluba. V primeru zadržanosti predsednika kluba opravlja njegove naloge in pooblastila tajnik kluba, oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti.


II. PROGRAMSKA NAČELA KLUBA

8. člen
Namen in naloge kluba so, da:
 • povezuje gornike, ki se ukvarjajo s turnim smučanjem ali drugimi oblikami gorništva,
 • omogoča izmenjavo in razširjanje gorniških izkušenj in podatkov,
 • goji in razvija slovensko gorniško izročilo, dobre gorniške navade in običaje,
 • navaja člane in nečlane k aktivnemu, a neškodljivemu in sonaravnemu doživljanju narave, predvsem v zasneženih gorah,
 • skrbi za varstvo narave,
 • s svojo gorniško dejavnostjo vzpodbuja pri ljudeh skromnost, samostojnost, prijateljstvo, disciplino, vzajemnost, pogum, srčno kulturo in poglobljeno duhovnost,
 • vzpodbuja ljubezen do domovine in si prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje in razumevanje,
 • opravlja še druge naloge, ki so v zvezi s turnim smučanjem, gorništvom in gorsko naravo.

9. člen
Klub dosega svoj namen tako, da:
 • posreduje naravne lepote, zanimivosti gorskih predelov, življenja v gorah in gorniške misli svojim članom in ostalim,
 • organizira ture, izlete, pohode, vzpone, srečanja, taborjenja in druge oblike gorniške dejavnosti, vendar pri tem ne podpira množičnosti,
 • organizira gorniška in alpinistična popotovanja, trekkinge in odprave v tuja gorstva,
 • skrbi za gorniško vzgojo in izobraževanje,
 • skrbi za varstvo narave,
 • sodeluje pri prostorskem načrtovanju in urejanju prostora,
 • sodeluje pri organiziranju vodništva,
 • skrbi za varnost gornikov v gorah, preprečuje nesreče, sodeluje pri reševanju in pomaga ponesrečenim v gorah,
 • zalaga in izdaja strokovno in drugo gorniško literaturo ter propagandno in drugo gradivo v skladu z zakonom,
 • izdaja svoje klubsko glasilo v skladu s svojimi ekonomskimi možnostmi in zakonom,
 • sodeluje pri drugih ustreznih publikacijah,
 • svetuje pri nabavi gorniške opreme,
 • zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na klub, turnosmučarsko in gorniško izročilo.


III. ČLANSTVO

10. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane vsakdo, ki se ukvarja s turnim smučanjem ali drugimi oblikami gorništva in pisno izjavi, da se strinja s Pravili kluba in želi postati član kluba. Ob pristopu mora kandidat praviloma predložiti priporočili dveh članov kluba. Mladoletne osebe se lahko včlanijo v klub le s pisnim privoljenjem enega od svojih staršev ali skrbnikov. Član kluba prejme ob sprejemu v članstvo kluba člansko izkaznico.

11. člen
O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor na osnovi prošnje (pristopnice), iz katere mora biti razvidno, da so izpolnjeni vsi pogoji za sprejem. Imena novih članov se sporočijo na letnem Občnem zboru kluba. Če upravni odbor kandidata ne sprejme v klub, ker meni, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev za sprejem, ki jih predpisujejo Pravila, ima kandidat pravico pritožbe na Občni zbor kluba, ki o sprejemu dokončno odloča.

12. člen
Naziv častnega člana se kot posebno priznanje lahko podeli članu kluba, ki je posebej zaslužen za razvoj kluba, turnega smučanja ali druge oblike gorništva. Naziv častnega člana potrdi Občni zbor na pismeni predlog upravnega odbora ali petih članov kluba. Naziv častnega člana lahko podeli klub tudi nečlanu, ki pa s tem ne pridobi pravice odločanja.

13. člen
Pravice članov kluba so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri sprejemanju sklepov na Občnem zboru kluba,
 • da sodelujejo pri delu kluba,
 • da dajejo pobude in predloge organom kluba za konkretne akcije in nadaljnji razvoj kluba,
 • da so upravičeni do ugodnosti, ki jih dajejo posamezne organizacije članom kluba,
 • da za uspešno delo in prizadevanje prejmejo priznanja in pohvale.

14. člen
Dolžnosti članov kluba so:
 • da aktivno sodelujejo pri delu kluba,
 • da se ukvarjajo s turnim smučanjem ali ostalimi oblikami gorništva,
 • da o svoji dejavnosti seznanjajo ostale člane kluba,
 • da sprejemajo naloge v organih kluba in za posamezne akcije,
 • da spoštujejo ta Pravila in sklepe organov kluba,
 • da s prizadevanjem in osebnim zgledom po svojih močeh sodelujejo pri izvajanju načel in nalog kluba,
 • da se usposabljajo in svoje izkušnje ter znanje prenašajo na ostale člane,
 • da ravnajo skrbno in preudarno z imetjem, ki je last kluba ali ta z njim upravlja,
 • da redno plačujejo članarino.

15. člen
Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Za svoje delo v klubu in v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila.

16. člen
Članstvo v klubu preneha: s smrtjo, z izstopom, črtanjem ali z izključitvijo.

17. člen
Član lahko popolnoma prostovoljno izstopi iz kluba s pisno izjavo o izstopu.

18. člen
Član se črta iz kluba, če ne plačuje članarine, če ne sodeluje pri delu kluba ali če se preneha ukvarjati s turnim smučanjem in gorništvom nasploh. O črtanju iz članstva kluba odloča Upravni odbor, ki o tem poroča Občnemu zboru. Črtani član kluba ima pravico pritožbe na Občni zbor kluba, ki o črtanju iz članstva dokončno odloča.

19. člen
Član se izključi iz kluba:
 • če zavestno krši programska načela kluba,
 • če se ne ravna po pravilih kluba,
 • če stori dejanje, ki kakorkoli škoduje ugledu kluba.
O izključitvi iz kluba odloča Častno razsodišče. Izključeni član kluba ima pravico pritožbe na Občni zbor kluba, ki o izklučitvi dokončno odloča.

20. člen
Člani kluba in izvoljeni člani v posameznih organih so za nespoštovanje teh Pravil in sklepov organov odgovorni predvsem moralno. Za hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba, ki bi utegnili prizadeti interese kluba in njegov ugled, so člani odgovorni tudi disciplinsko. Moralno in disciplinsko odgovornost ugotavlja in odloča Častno razsodišče.


IV. ORGANIZIRANOST KLUBA


21. člen
V okviru kluba se lahko za uresničevanje posebnih ciljev organizirajo skupine, odseki in druge oblike organiziranja, ki niso pravne osebe in delujejo v skladu s temi Pravili.

22. člen
Klub se lahko trajno ali občasno povezuje s sorodnimi društvi v razne oblike združevanja.

23. člen
Za pomoč in urejanje finančno materialnih ali administrativnih zadev lahko klub zaposli delavca v skladu z veljavno zakonodajo.

24. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sestankih organov kluba, nimajo pa pravice odločanja.

25. člen
Javnost je lahko izključena pri obravnavanju posameznih vprašanj ali podatkov, ki jih organ, ki jih obravnava, označi kot tajnost. O izključitvi javnosti sprejme organ poseben sklep, ki ga mora javno obrazložiti.

26. člen
Vsak član, izbran v funkcijo se lahko odpokliče, če zaupanih nalog ne izpolnjuje, če neopravičeno manjka trikrat zapored na sestanku telesa, kjer je član oz. če z neprimernim ravnanjem ovira delovanje omenjenega telesa. Upravni odbor, predsednik komisije oziroma skupine ali odseka, ali ena tretjina vseh članov kluba lahko zahtevajo postopek odpoklica. Občni zbor izvoli novega člana do izteka mandata odpoklicanega člana.

27. člen
Predstavnik kluba, registriran pri pristojnem registrskem organu, je lahko predsednik kluba ali druga oseba, ki jo izvoli Občni zbor za dve mandatni obdobji, tj. za osem let.

28. člen
Organi kluba so:
 • Občni zbor
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Častno razsodišče


OBČNI ZBOR


29. člen
Najvišji organ kluba je Občni zbor in ga sestavljajo vsi člani kluba.

30. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni Občni zbor se skliče enkrat letno, izredni pa po potrebi.

31. člen
Občni zbor skliče predsednik kluba. Sklic Občnega zbora mora biti s predlogom dnevnega reda objavljen najmanj osem dni pred dnevom, za katerega je sklican. Izredni Občni zbor mora sklicati predsednik kluba, če to zahteva več kot tretjina članov kluba, Upravni odbor ali Nadzorni odbor. Če po preteku 30 dni od zahteve predsednik ne skliče izrednega Občnega zbora, ga skliče predlagatelj. Izredni Občni zbor sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

32. člen
Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi povabljeni gostje, vendar brez pravice odločanja.

33. člen
Občni zbor:
 • sprejema dnevni red svojega zasedanja,
 • sprejema pravila kluba, njegove spremembe in dopolnitve in druge splošne akte,
 • sprejema letni delovni program kluba,
 • sprejema vsakoletni finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, in predstavnika kluba,
 • na predlog Upravnega odbora potrjuje člane posameznih komisij,
 • razpravlja in sklepa o poročilih Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora in Častnega razsodišča,
 • potrjuje sprejem novih članov v klub,
 • potrjuje črtanje članov kluba,
 • odloča o višini članarine.
 • sklepa o prenehanju kluba,
 • odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje in razvoj kluba,

34. člen
Volitve organov kluba so praviloma tajne, Občni zbor pa lahko sklene, da so volitve javne.

35. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času prisotnih več kot polovica članov kluba. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov.

36. člen
Pričetek Občnega zbora naznani predsednik kluba, ki ga tudi vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg delovnega predsedstva izvoli Občni zbor še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika.

37. člen
O delu Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovitelja zapisnika.

38. člen
Če Občni zbor ne izvoli predsednika kluba ali več kot polovice članov organov kluba, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar največ šest mesecev. Do takrat mora biti Občni zbor ponovno sklican.


UPRAVNI ODBOR


39. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora. Upravlja klub med dvema sklicema Občnega zbora. Izvršuje sklepe Občnega zbora in je njemu odgovoren za svoje delo. Sestaja se po potrebi in lahko deluje tudi s pomočjo tehničnih sredstev (medmrežje, pošta, faks, elektronska pošta, telekonference itd.).

40. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik ter dva člana. Izvoli jih Občni zbor za dobo štirih let. Predsednik Upravnega odbora je predsednik kluba.

41. člen
Upravni odbor:
 • izvršuje sklepe Občnega zbora ter sprejema akte, ki niso v pristojnosti Občnega zbora,
 • poroča o svojem delu Občnemu zboru,
 • pripravlja predloge letnih delovnih programov kluba,
 • pripravlja predloge dnevnih redov in gradiv za Občne zbore,
 • sklepa o poročilih posameznih komisij,
 • sestavlja letni koledar akcij,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje kluba,
 • skrbi za premoženje kluba,
 • sprejema nove člane v klub,
 • črta člane iz kluba,
 • skrbi za redno evidenco članov kluba,
 • pripravlja predloge za pohvale in priznanja,
 • odloča o drugih zadevah kluba, ki po naravi sodijo v pristojnost upravnega organa.

42. člen
Seje Upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotnih vsaj polovica članov. Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. V kolikor je število glasov 'ZA' in 'PROTI' enako, odloča glas predsednika.

43. člen
Upravni odbor vabi na svoje sestanke predsednika Slovenskega gorniškega kluba Skala - zveze gorniških klubov. Na svoje sestanke vabi praviloma tudi predsednike klubov Skale, katerih delovanje je programsko ali krajevno povezano s TK Gora. Ti na sestankih lahko sodelujejo v razpravi, nimajo pa pravice glasovanja.

44. člen
Upravni odbor zaradi usmerjanja, pospeševanja in usklajevanja posameznih dejavnosti lahko imenuje ustrezne odbore in določi vsebino in obseg njihovega dela. O sestavi teh odborov poroča Občnemu zboru kluba. Vodje komisij, ki jih tako določi Upravni odbor, predlagajo sestavo svojih komisij. Komisije sprejmejo programe in predlog finančnega načrta za svoje področje. Vodje komisij sodelujejo pri delu Upravnega odbora, kadar ta obravnava in odloča o dejavnosti s področja dela komisije. Na sejah imajo glede teh vprašanj pravico glasovanja.


NADZORNI ODBOR


45. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so navzoči vsi trije člani in za sklep glasujeta vsaj dva člana. Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo vseh organov kluba ter finančno in materialno poslovanje kluba. Člani Nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati brez pravice glasovanja sejam Upravnega odbora in sestankom posameznih komisij ter dobiti na razpolago vse gradivo. Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah Občnemu zboru, sproti pa z njimi seznanja tudi Upravni odbor. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. Nadzorni odbor voli Občni zbor za dobo štirih let.


ČASTNO RAZSODIŠČE


46. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana. Častno razsodišče veljavno sklepa, če so navzoči vsi trije člani in za sklep glasujeta vsaj dva člana. O svojem delu poroča Občnemu zboru. Častno razsodišče sprejme disciplinski pravilnik. Za postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku. Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz kluba.
Prizadeti član ima pravico pritožbe na Občni zbor, ki o zadevi dokončno odloči. Častno razsodišče ima tudi funkcijo arbitraže v primeru sporov. Člane častnega razsodišča voli Občni zbor za dobo štirih let.


V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

47. člen
Dohodki kluba so:
 • članarina,
 • darila in volila,
 • javna sredstva,
 • prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • dohodki od dejavnosti kluba in iz naslova materialnih pravic,
 • drugi viri.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za izvajanje dejavnosti za katero je bil ustanovljen. Nikakršna delitev premoženja med člane kluba ni mogoča.

48. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme Občni zbor. Na rednem Občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik, tajnik ali blagajnik kluba ter ostale, za to pooblaščene osebe.

49. člen
Sredstva, ki se zagotavljajo v finančnem načrtu, so materialna osnova za izvajanje programskih načel kluba.

50. člen
Finančno poslovanje se opravlja v okviru finančnega načrta kluba. Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v dokumentacijo.

51. člen
Finančno poslovanje poteka preko žiro računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

52. člen
Predsednik kluba ima pravico naloga za izplačilo sredstev manjše vrednosti. S sredstvi kluba večje vrednosti pa na podlagi sklepov Občnega zbora razpolaga Upravni odbor. Sredstva manjše vrednosti so tista, ki ne presegajo dveh lanskih povprečnih mesečnih bruto plač v državi.

53. člen
Klub ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo. Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa Upravnega odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa Občnega zbora.

54. člen
Za pravilnost finančnega in materialnega poslovanja skrbi blagajnik. Blagajnik pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa, poroča Upravnemu odboru o finančnem poslovanju in pripravi za Občni zbor celotno finančno poročilo.


VI. PRENEHANJE KLUBA

55. člen
Klub preneha delovati:
 • po sklepu Občnega zbora z dvotretinjsko večino vseh članov,
 • po samem zakonu.

56. člen
V primeru prenehanja kluba se premoženje kluba prenese na Slovenski gorniški klub Skala - zveza društev, če pa ta ne deluje več, pa na društvo Združenje gorskih vodnikov Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.


57. člen
Ta pravila je sprejel ustanovni Občni zbor Turnega kluba Gora dne 2. decembra 1997 na Šmarni gori in začnejo veljati takoj.


Št.:


Ljubljana, 2.december 1997

Predsednik kluba: dr. France Sevšek


Tajnik kluba: Matija Medved

France Sevšek
1998-07-14

21389 (od 07 Dec 19)
Število trenutno priključenih uporabnikov: 2